پژوهشگران گروه فناوریهای نوین

 
نام و نام خانوادگی تصویر مرتبه گرایش پست الکترونیکی صفحه شخصی

 ایمان سوری نژاد

استادیار  شیلات- فناوری های نوین در تکثیر و پرورش آبزیان sourinejad@hormozgan.ac.ir  

دکتر مرتضی یوسف زادی

دانشیار زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

yousefzadi@hormozgan.ac.ir

 

دکتر آرش اکبرزاده

استادیار شیلات- ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان

akbarzadeh@hormozgan.ac.ir

 

دکتر اسداله خورانی

استادیار جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی

khoorani@hormozgan.ac.ir

 

دکتر ام البنین بذرافشان

استادیار آبخیزداری- آب

o.bazrafshan@hormozgan.ac.ir