کارکنان اداره تربیت بدنی

با انتقال نشانگر موس روی هر کارمند شماره تماس آن را مشاهده نمایید

خدیجه خباز

کارشناس ورزش دختران

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 413

آرش محمدحسینی

کارشناس اماکن و سالن ها

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی -

موسی آخش جان

کارشناس ورزش پسران

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی -

ایمان دستور بندری

خدمات

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی -