برنامه آمد و شد اساتید در ایام کلاسی

 

 

 

از شهر (چهار راه فاطمیه) به پردیس

 

از پردیس به شهر

7:15 ساعت های 18،16،14

 

از شهر (چهار راه نخل)به پردیس

 

از پردیس به شهر

7:30 ساعت های 18،16،14