ساعت حرکت سرویسهای دانشجویی در ایام امتحانات تاریخ (1395/10/11لغایت 1395/10/25)

ساعت حرکت از شهر به پردیس مسیر حرکت حرکت از پردیس به سطح شهر
6:55 از سه راه جهانبار - درب هدیش 10:15
7:00 از امیر آباد 10:15
7:00 از یادبود 10:15
7:00 از میدان قدس 10:15
7:00 از بلوار امام حسین 10:15
7:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز ) 10:15
8:55 از سه راه جهانبار - درب هدیش 13:40
9:00 از امیر آباد 13:40
9:00 از یاد بود 13:40
9:00 از میدان قدس 13:40
9:00 از بلوار امام حسین 13:40
9:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز ) 13:40
12:45 از سه راه جهانبار - درب هدیش 16:15
12:50 از امیر آباد 16:15
12:50 از یاد بود 16:15
12:50 از میدان قدس 16:15
13:00 از بلوار امام حسین 16:15
13:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 16:15
14:55 از سه راه جهانبار - درب هدیش 18:10
15:00 از امیر آباد 18:10
15:00 از یاد بود 18:10
15:00 از میدان قدس 18:10
15:00 از بلوار امام حسین 18:10
15:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 18:10