ساعت حرکت آمد و شد داخلی از ساختمان مرکزی به سمت محوطه

ساعت حرکت آمد و شد داخل از ساختمان مرکزی به سمت محوطه دانشگاه

1396/07/24

ساعت حرکت سرویس های کلاسی از شهر به پردیس

ساعت حرکت سرویس های کلاسی از شهر به پردیس

1396/07/01

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان (آتیه سازان حافظ)

شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه

1396/04/21

سرویس اساتید در ایام امتحانات

ساعت حرکت سرویس های اساتید در ایام امتحانات از تاریخ(1395/10/11 لغایت 1395/10/25)

1395/10/11

ساعت حرکت سرویسهای دانشجویی در ایام امتحانات

ساعت حرکت سرویسهای دانشجویی در ایام امتحانات از تاریخ (1395/10/11لغایت 1395/10/25)

1395/10/11