Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه های انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

اطلاعیه های انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

1396/10/23

اطلاعیه درخواست تجدید نظر نمره امتحان

دانشجویان می توانند در مدت حداکثر 3 روز از تاریخ ثبت نمره هر درس

1396/10/20

اطلاعیه دانشکده مدیریت

اطلاعیه مهم "دانشکده مدیریت"

1396/10/16

قابل توجه دانشجویان گرامی گزارش برنامه امتحان پایان نیمسال

قابل توجه دانشجویان گرامی گزارش برنامه امتحان پایان نیمسال

1396/10/06

اطلاعیه حذف پزشکی

اطلاعیه حذف پزشکی

1396/10/06