Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه (مشروطی بیش از حد مجاز تا پایان نیمسال اول 97-96)

دانشجویانیکه تا پایان نیمسال اول 97-96 مشروطی بیش از حد مجاز داشته اند (3 ترم متوالی یا متناوب) ضروری است در اسرع وقت برای دریافت نامه محرومیت از تحصیل خود به گروه مربوطه و یا واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

1396/12/22

اطلاعیه (مشروطی نیمسال اول 97-96)

دانشجویانیکه در نیمسال اول 97-96 در سامانه گلستان برای آنان وضعیت مشروط ثبت شده لازم است در اسرع وقت اخطاریه مربوطه را از گروه یا دانشکده دریافت نمایند و چنانچه به وضعیت مشروطی خود با دلیل موجه معترض می باشند حداکثر تا تاریخ 1396/12/26به مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

1396/12/14

درخواست لغو تعهد آموزش رایگان

دانشجویان و دانش آموختگان گرامی برای لغو تعهد آموزش رایگان لازم است درخواست خود را در سامانه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت نمایند.

1396/12/06

اطلاعیه غیبت دانشجو در کلاس درس

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

1396/11/17