رشته های تحصیلی مقطع دکتری  تخصصی دانشگاه هرمزگان                                                                                                                                  

ردیف عنوان رشته تحصیلی دانشکده دوره سال پذیرش دانشجو
1 مهندسی عمران- سازه های دریایی فنی و مهندسی دکتری تخصصی  1391
2 مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی " "  1391
3 مهندسی عمران - سازه " "  1391
4 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی " "  1391
5 زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی دکتری تخصصی  1391
6 مشاوره " "  1391
7 برنامه ریزی درسی " "  1391
8 زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی علوم پایه دکتری تخصصی  1391
9 زمین شناسی - پترولوژی " "  1391
10 ریاضی محض - محض " "  1391
11 ریاضی محض - جبر " "  1391
12 ریاضی محض - آنالیز " "  1391
13 ریاضی محض - هندسه " "  1391
14 علوم و مهندسی آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی دکتری تخصصی  1390
15 علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب " "  1394
16 بیابان زدایی " "  1391
17 فیزیولوژی و اصلاح میوه " "  1392
18 فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی " "  1392
19 بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی " "  1393
20 تکثیر و پرورش آبزیان علوم و فنون دریایی دکتری تخصصی  1390
21 شیلات گرایش تولید و بهره برداری " "  1390
22 فیزیک دریا " "  1390
23 زیست شناسی دریا- جانوران دریایی " "  1391
24 هواشناسی " "  1391
         

رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی پردیس دانشگاهی(قشم)                                                                                                                                              

ردیف دوره عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش  دانشجو
1 دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان  
2 " شیلات - تولید و بهره برداری  
3 " زبان و ادبیات فارسی  
4 " مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  
5 " علوم ومهندسی آبخیزداری  
6 " بیابان زدایی  

رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی پردیس دانشگاهی (بندرعباس)                                                                                                                                       

ردیف دوره  عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش دانشجو
1 دکتری تخصصی مهندسی عمران - سازه  
2 " هواشناسی  
3 " فیزیک دریا