گروهای آموزشی و رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

دانشکده فنی و مهندسی
گروه های آموزشی عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش دانشجو
جدید قدیم

عمران

مهندسی عمران- سازه های دریایی

__

1380

مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی تغییر عنوان از 93

__

1393

مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

__

1386

مهندسی عمران - ژئوتکنیک (تغییر عنوان از سال 93)

___

1393

مهندسی عمران - سازه

__

1387

مکانیک

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
__

1387

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

__

1390

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

__

1391

هوش مصنوعی و رباتیکز

__

1394

دانشکده علوم پایه

فیزیک

ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس ___ 1391

ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

__

1392

فیزیک - اتمی و مولوکولی

__

1392

ریاضی

ریاضی محض - زمینه پژوهش و سیستمهای دینامیکی

__

1386

ریاضی محض - هندسه

__

1386

ریاضی محض - آنالیز

__

1386

ریاضی محض - جبر

__

1386

ریاضی محض - محض

__

1386

زمین شناسی

زمین شناسی - پترولوژی
__

1390

زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

__

1389

شیمی

شیمی آلی

__

1392

شیمی گرایش شیمی تجزیه

__

1394