رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان

ردیف عنوان رشته تحصیلی دانشکده دوره سال پذیرش دانشجو
1 مهندسی عمران- سازه های دریایی فنی و مهندسی  کارشناسی ارشد 1380
2 مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی (تغییر عنوان از 93) " " 1393
3 مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی " "  1386
4 مهندسی عمران - ژئوتکنیک (تغییر عنوان از سال 93) " "  1393
5 مهندسی عمران - سازه " "  1387
6 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی " "  1387
7 مهندسی مکانیک - ساخت و تولید " "  1390
8 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی " "  1391
9 هوش مصنوعی و رباتیکز " "  1394
10 مدیریت صنعتی علوم انسانی کارشناسی ارشد  1391
11 مدیریت صنعتی گرایش تولید (پذیرش دانشجو از 93) " "  1393
12 مدیریت دولتی " "  1391
13 مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (93) " "  1393
14 مدیریت بازرگانی " "  1392
15 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول " "  1394
16 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (93) " "  1393
17 مدیریت اجرایی " "  1390
18 زبان و ادبیات فارسی " "  1385
19 زبان و ادبیات فارسی گرایش کودک و نوجوان " "  1390
20 مشاوره گرایش مشاوره خانواده " "  1387
21 پژوهش علوم اجتماعی " "  1390
22 تحقیقات آموزشی " "  1387
23 طبیعت گردی (اکوتوریسم ) " "  1390
24 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جفرافیایی " "  1390
25 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک " "  1394
26 برنامه ریزی آمایش سرزمین " "  1392
27 روانشناسی عمومی " "  1394
28 ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس علوم پایه کارشناسی ارشد  1391
29 ژئو فیزیک گرایش زلزله شناسی " "  1392
30 فیزیک - اتمی و مولوکولی " "  1392
31 زمین شناسی - پترولوژی " "  1390
32 زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی " "  1389
33 شیمی آلی " "  1392
37 شیمی گرایش شیمی تجزیه " "  1394
38 ریاضی محض - زمینه پژوهش و سیستمهای دینامیکی " "  1386
39 ریاضی محض - هندسه " "  1386
40 ریاضی محض - آنالیز " "  1386
41 ریاضی محض - جبر " "  1386
42 ریاضی محض - محض " "  1386
43 مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد  1385
44 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی " "  1390
45 برنامه ریزی آمایش سرزمین " "  1391
46 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - میوه کاری " "  1392
47 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - بیوتکنوژی و ژنتیک مولوکولی محصولات باغبانی " "  1392
48 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه " "  1392
49 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی " "  1391
50 زیست شناسی دریا - جانوران دریا علوم و فنون دریایی کارشناسی ارشد  1385
51 زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا " "  1390
52 مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان " "  1387
53 مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی " "  1389
54 علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) " "  1379
55 اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا " "  1394
56 هواشناسی " "  1387
57 محیط زیست دریا (پذیرش 93) " "  1393

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی (قشم)

ردیف دوره عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش دانشجو
1 کارشناسی ارشد ریاضی محض  
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه های دریایی  
3 " مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی  
4 " مهندسی عمران - سازه  
5 " مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  
6 " مهندسی مکانیک - ساخت و تولید  
7 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  
8 " مدیریت اجرایی  
9 " زبان و ادبیات فارسی  
10 " مشاوره گرایش مشاوره خانواده  
11 " تحقیقات آموزشی  
12 " طبیعت گردی (اکوتوریسم)  
13 " سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی  
14 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری  
15 " مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی  
16 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان  
17 " برنامه ریزی آمایش سرزمین  
18 " علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)  
19 " مهندسی منابع طبیعی - مرتع داری  

رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی (بندرعباس)

ردیف دوره عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش
1 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی  
2 " مهندسی مکانیک - ساخت و تولید