رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان

ردیف عنوان رشته تحصیلی دانشکده دوره سال پذیرش دانشجو
1  مهندسی عمران - عمران فنی و مهندسی  کارشناسی   1371
2 مهندسی مکانیک - مکانیک  در حرارت و سیالت " "  1371
3 مهندسی مکانیک - مکانیک " "  1389
4 مهندسی برق " "  1394
5 مهندسی برق - الکترونیک " "  1385
6 مهندسی برق - کنترل " "  1387
7 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار " "  1390
8 مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری " "  1394
9 مهندسی صنایع - تولید صنعتی " "  1371
10 مهندسی صنایع - صنایع " "  1389
11 مدیریت صنعتی علوم انسانی کارشناسی  1374
12 مدیریت بازرگانی " "  1379
13 مدیریت گمرک " "  1375
14 مدیریت دولتی " "  1387
15 زبان و ادبیات فارسی (دبیری ادبیات از 1371) " "  1374
16 روانشناسی عمومی " "  1386
17 راهنمایی و مشاوره " "  1381
18 الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی " "  1387
19 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی " "  1392
20 علوم قرآن و حدیث " "  1392
21 علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی " "  1387
22 صنایع دستی " "  1390
23 حسابداری " "  1391
24 آموزش زبان انگلیسی " "  1391
25 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی " "  1393
26 تربیت بدنی و علوم ورزشی " "  1391
27 شیمی محض علوم پایه کارشناسی  1391
28 فیزیک کاربردی (دبیری فیزیکاز سال 1371) " "  1373
29 فیزیک - هواشناسی " "  1388
30 زمین شناسی " "  1379
31 ریاضی کاربردی (دبیری ریاضی از سال 1371) " "  1374
32 ریاضیات و کاربردها  " "  1389
33 آمار کاربردی " "  1387
37 آمار و کاربردها " "  1389
38 مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی "  1385
39 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی " "  1376
40 اقیانوس شناسی علوم و فنون دریایی کارشناسی  1390
41 مهندسی منابع طبیعی - شیلات " "  1385
42 زیست شناسی - زیست دریا " "  1383

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی مجتمع آموزش عالی میناب

ردیف دوره  عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش دانشجو
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی - آب  1390
2 " علوم و مهندسی (تغییر عنوان رشته مهندسی کشاورزی - آب)  1393
3 " مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات  1390
4 " مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی  1393
5 " مهندسی فضای سبز  1393
6 " مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  1393
7 " مهندسی صنایع  1393