رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان

ردیف عنوان رشته تحصیلی دانشکده دوره سال پذیرش دانشجو
1

 مهندسی عمران - عمران

عنوان جدید: مهندسی عمران

فنی و مهندسی  کارشناسی

  1371

2

مهندسی مکانیک - مکانیک  در حرارت و سیالت

" "  1371
3

مهندسی مکانیک - مکانیک

عنوان جدید: مهندسی مکانیک

" "  1389
4 مهندسی برق " "  1394
5 مهندسی برق - الکترونیک " "  1385
6 مهندسی برق - کنترل " "  1387
7

مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

عنوان جدید:مهندسی کامپیوتر

" "  1390
8

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری

عنوان جدید: مهندسی کامپیوتر

" "  1394
9

مهندسی صنایع - تولید صنعتی

" "  1371
10

مهندسی صنایع - صنایع

عنوان جدید: مهندسی صنایع

" "  1389
11 مدیریت صنعتی علوم انسانی کارشناسی  1374
12 مدیریت بازرگانی " "  1379
13

مدیریت گمرک

عنوان جدید: مدیریت امور گمرکی

" "  1375
14 مدیریت دولتی " "  1387
15 زبان و ادبیات فارسی (دبیری ادبیات از 1371) " "  1374
16

روانشناسی عمومی

عنوان جدید: روانشناسی

" "  1386
17

راهنمایی و مشاوره

عنوان جدید: مشاوره

" "  1381
18 الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی " "  1387
19 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی " "  1392
20 علوم قرآن و حدیث " "  1392
21

علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

عنوان جدید: پژوهشگری اجتماعی

" "  1387
22 صنایع دستی " "  1390
23 حسابداری " "  1391
24 آموزش زبان انگلیسی " "  1391
25

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

عنوان جدید: جغرافیا

" "  1393
26 تربیت بدنی و علوم ورزشی " "  1391
27 شیمی محض علوم پایه کارشناسی  1391
28 فیزیک کاربردی (دبیری فیزیکاز سال 1371) " "  1373
29

فیزیک - هواشناسی

عنوان جدید: فیزیک

" "  1388
30 زمین شناسی " "  1379
31 ریاضی کاربردی (دبیری ریاضی از سال 1371) " "  1374
32 ریاضیات و کاربردها  " "  1389
33 آمار کاربردی " "  1387
37

آمار و کاربردها

عنوان جدید: آمار

" "  1389
38 مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی "  1385
39 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی " "  1376
40 اقیانوس شناسی علوم و فنون دریایی کارشناسی  1390
41 مهندسی منابع طبیعی - شیلات " "  1385
42 زیست شناسی - زیست دریا " "  1383

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی مجتمع آموزش عالی میناب

ردیف دوره  عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش دانشجو
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی - آب  1390
2 " علوم و مهندسی (تغییر عنوان رشته مهندسی کشاورزی - آب)  1393
3 " مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات  1390
4 " مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی  1393
5 " مهندسی فضای سبز  1393
6 "

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

عنوان جدید:مهندسی کامپیوتر

 1393
7 " مهندسی صنایع  1393