برنامه ترمیک رشته مدیریت دولتی دوره کارشناسی

ترم اول

ترم دوم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

پایه

1411028

اصول حسابداری 1

3

**

پایه

1114017

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضیات پایه

 

پایه

1114024

ریاضیات پایه

3

**

اصلی

 1411242

اصول و مبانی کارآفرینی

2

**

 

پایه

1411228

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

3

**

پایه

1411037

اقتصاد خرد

3

ریاضیات پایه

 

پایه

1411232

جامعه شناسی سازمانی

3

**

پایه

1411229

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

3

**

 

اصلی

1411039

مبانی سازمان و مدیریت

3

**

پایه

1411230

احکام کسب و کار

3

**

 

عمومی

1410009

زبان عمومی

3

**

عمومی

1413023

اندیشه اسلامی 1

2

**

 

عمومی

1413021

انقلاب اسلامی ایران

2

**

عمومی

1410033

دانش خانواده

2

**

 

 

 

 

 

 

اصلی

 1411239

مساله یابی و حل مساله

2

**

 

جمع واحد

20

جمع واحد

20

 

ترم سوم

ترم چهارم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

پایه

1411200

آمار و احتمالات آن در مدیریت1

3

ریاضیات پایه

پایه

1411026

اقتصاد کلان

3

اقتصاد خرد

 

اصلی

1411018

تحقیق در عملیات 1

3

ریاضیات و کاربرد  آن در مدیریت

اصلی

1411019

تحقیق در عملیات 2

3

تحقیق در عملیات 1

 

پایه

1411030

اصول حسابداری 2

3

اصول حسابداری 1

تخصصی

1411112

حقوق اداری

2

اخلاق حرفه ای در مدیریت

 

اصلی

1411245

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

2

**

اصلی

1411016

مدیریت منابع انسانی

3

مدیریت رفتار سازمانی

 

تخصصی

1411249

زبان تخصصی 1

2

زبان عمومی

تخصصی

 1411283

مبانی مدیریت دولتی

3

مبانی سازمان و مدیریت

 

اصلی

1411038

مدیریت رفتار سازمانی

3

مبانی سازمان و مدیریت

عمومی

1410002

فارسی عمومی

3

**

 

عمومی

1413012

آیین زندگی

2

**

اصلی

1411237

آموزش مهارتهای حرفه ای

2

مدیریت رفتار سازمانی

 

عمومی

1413024

اندیشه اسلامی 2

2

اندیشه اسلامی 1

عمومی

1410010

تربیت بدنی1

1

 

 

جمع واحد

20

جمع واحد

20

 

ترم پنجم

ترم ششم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

پایه

1411227

آمار و احتمالات و کاربرد 2

3

آمار احتمالات در مدیریت1

تخصصی

1411127

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

3

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی

 

پایه

1411026

روش تحقیق در مدیریت

3

آمار احتمالات در مدیریت1

اختیاری

1411047

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

3

مبانی سازمان و مدیریت

 

تخصصی

1411250

زبان تخصصی2

2

زبان تخصصی 1

اصلی

1411128

حسابداری دولتی

3

اصول حسابداری 2

 

تخصصی

1411119

سازماندهی وا صلاح تشکیلات

3

مبانی سازمان و مدیریت

حقوق اداری

تخصصی

1411129

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها

3

مبانی مدیریت دولتی

 

اصلی

1411240

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

3

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

اصلی

1411144

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

3

جامعه شناسی سازمانی

 

اصلی

1411246

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی

3

اقتصاد کلان

تخصصی

1411140

مدیریت تحول سازمانی

3

مدیریت رفتار سازمانی

 

عمومی

14110040

ورزش 1

1

تربیت بدنی1

عمومی

1413022

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

**

 

تخصصی

1411284

تجزیه و تحلیل و قانون مدیریت

خدمات کشوری

2

حقوق اداری-مدیریت منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

20

جمع واحد

20

 

ترم هفتم

 

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

 

تخصصی

1411142

مدیریت توسعه

3

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

 

 

 

 

تخصصی

1411130

مدیریت تطبیقی

3

سیر اندیشه های سیاسی

 

 

اختیاری

1411045

سیستم اطلاعاتی مدیریت

3

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

 

 

تخصصی

1411282

مباحث و چالش های مدیریت دولتی

3

مدیریت منابع انسانی

 

 

تخصصی

1411196

مدیریت تعاونی ها

2

مبانی مدیریت دولتی

 

 

تخصصی

1411125

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

3

مبانی مدیریت دولتی

مدیریت رفتار سازمانی

 

 

عمومی

1413017

تفسیر موضوعی قرآن

2

**

 

 

جمع واحد

19

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

مجموع واحد دروس عمومی

22 واحد

مجموع واحد دروس پایه

39 واحد

مجموع واحد دروس اصلی

35 واحد

 

مجموع واحد دروس تخصصی

37 واحد

مجموع واحد دروس اختیاری

5 واحد

مجموع کل واحد ها: 138 واحد