جدول درس‌های دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش محض

نیم‌سال اول

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

تعداد واحد

1

1412121

متون عربی نظم و نثر

تخصصی

2

2

1412128

دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی

اصلی

2

3

1412131

تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی

اختیاری

2

نیم‌سال دوم

1

1412119

تحقیق در متون فارسی نثر

تخصصی

2

2

1412123

تحقیق در متون عرفانی و حکمی

تخصصی

2

3

1412126

بلاغت وفنون ادب

اصلی

2

نیم‌سال سوم

1

1412120

تحقیق در متون فارسی نظم

تخصصی

2

2

1412127

تحقیق در مکتب‌های ادبی جهان

اصلی

2

3

1412132

تحقیق در ادبیات غنایی

اختیاری

2

نیم‌سال چهارم

1

1412135

ارزیابی جامع

 

2

 

 

نیم‌سال پنجم تا هفتم

 

2

1

1412136

رساله‌ی دکتری

هر نیم‌سال 6 واحد

2

جمع کل واحدها

36