جدول درس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات کودک و نوجوان)

نیم سال نخست

ردیف

نام درس

شماره­ی درس

نوع درس

تعداد واحد

پیش­نیاز

1

تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در جهان

1412235

جبرانی

2

 

2

تاریخ و ادبیات کودک و نوجوان در ایران

1412234

جبرانی

2

 

3

ساخت دستوری زبان فارسی

1412236

پایه

2

 

4

نظریه ها و نقد ادبی

1412237

پایه

2

 

5

روش تحقیق در ادبیات کودک

1412110

اصلی

2

 

6

جامعه شناسی دوران کودکی

1412245

اختیاری

2

 

نیم سال دوم

ردیف

نام درس

شماره­ی درس

نوع درس

تعداد واحد

پیش­نیاز

1

تاریخ تطور نظم فارسی

1412241

پایه

2

 

2

بلاغت کاربردی

1412238

پایه

2

 

3

نقد و نظریه ادبیات کودک

1412101

اصلی

2

 

4

فلسفه و روانشناسی کودک

1412243

اصلی

2

 

نیم سال سوم

ردیف

نام درس

شماره­ی درس

نوع درس

تعداد واحد

پیش­نیاز

1

تاریخ تطور نثر فارسی

1412240

پایه

 

 

2

متون نظم و نثر عربی

1412239

پایه

 

 

3

کتاب های تصویری

1412242

اصلی

 

 

4

رمان نوجوان

1412247

اختیاری

 

 

5

بازنویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی و ادبیات عامه برای کودکان

1412252

اصلی

 

 

نیم سال چهارم

ردیف

نام درس

شماره­ی درس

نوع درس

تعداد واحد

پیش­نیاز

1

پایان نامه

1412251

 

6

همه­ی دروس

مجموع واحدهای مورد نیاز برای گرفتن مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات کودک و نوجوان:

ریف

نوع

مجموع واحد

1

جبرانی

4

2

پایه

12

2

تخصصی

10

3

اختیاری

4

4

پایان­نامه

6