کارشناسی ارشد محض

 

ترم اول

ترم دوم

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

واحد

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

واحد

1

1412717

عربی 1- صرف و نحو

تخصصی

2

1

1412702

تحقیق در دستور زبان فارسی

اصلی

2

 

1412710

نظم فارسی 1- شاهنامه

تخصصی

2

 

1412711

نظم فارسی2- ناصرخسرو و سنایی

تخصصی

2

2

1412714

نثر فارسی1- تاریخ بیهقی

تخصصی

2

2

1412712

نظم فارسی3- خاقانی و نظامی

تخصصی

2

3

1412709

سمینار

اختیاری

2

3

1412715

نثر فارسی2- تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه

تخصصی

2

4

 

 

 

 

4

1412718

عربی2- نثر

تخصصی

2

5

 

 

 

 

5

1412721

زبان خارجه 1

اصلی

2

   

ترم سوم

ترم چهارم

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

واحد

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

واحد

1

1412713

نظم فارسی4- مثنوی

تخصصی

2

1

1412095

پایان نامه

اصلی

4

2

1412716

* نثر فارسی4- کشف المحجوب و رساله‌ی قشیریه

تخصصی

2

   

جمع کل واحدها

32

3

1412719

عربی3- نظم

تخصصی

2

* نثر فارسی3، بر اساس سرفصل، درس اختیاری است و در برنامه درسی گنجانده نشده است.

 

4

1412703

نظم فارسی5- گلشن راز

اختیاری

2

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع واحدهای مورد نیاز برای گرفتن مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش محض

ردیف

نوع

تعداد واحد

1

اصلی

8

2

تخصصی

20

3

اختیاری

4

 

مجموع

32