ردیف

کد درس

نیمسال اول

نوع

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نیمسال دوم

نوع

واحد

پیشنیاز

1

1412143

عربی 1 قسمت اول(قواعد و متون)

اصلی

2

 

9

1412149

عربی2 قسمت دوم (قواعد و متون)

اصلی

2

عربی1

2

1412141

متون نظم1- پیشگامان نظم فارسی

اصلی

2

 

10

1412148

متون نظم2 قسمت دوم (شاهنامه)

اصلی

2

پیشگامان، شاهنامه1

3

1412144

متون نظم2 قسمت اول: شاهنامه1

اصلی

2

 

11

1412154

متون نظم 2 قسمت سوم: قصاید ناصرخسرو

اصلی

2

پیشگامان

4

1410006

زبان عمومی

عمومی

3

 

12

1413023

اندیشه اسلامی 1

عمومی

2

 

5

1412142

متون نثر1متون ادبی- تاریخی با تأکید بر تاریخ بیهقی

اصلی

2

 

13

1410010

تربیت بدنی 1

عمومی

1

 

6

1412139

دستور زبان فارسی1

پایه

2

 

14

1412146

دستور زبان فارسی2

پایه

2

دستور1

7

1412140

آیین نگارش و ویرایش

پایه

2

 

15

1412147

مرجع شناسی و روش تحقیق1

پایه

2

 

8

1413022

تاریخ تحلیلی اسلام

عمومی

2

 

16

1412150

کارگاه ویراستاری1(اختیاری مهارت­های ادبی)

اختیاری

2

 

 

 

 

 

 

 

17

1412178

زبان تخصصی قسمت اول

اصلی

2

زبان عمومی

ردیف

کد درس

نیمسال سوم

نوع

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نیمسال چهارم

نوع

واحد

پیشنیاز

18

1412174

عربی3 قسمت سوم (قواعد و متون)

اصلی

2

عربی2

27

1412175

عربی4 قسمت چهارم(قواعد و متون)

اصلی

2

عربی3

19

1412212

ادبیات عامیانه ( اختیاری- فنون ادبی )

اختیاری

2

 

28

1412179

زبان تخصصی قسمت دوم

اصلی

2

زبان قسمت1

20

1412186

تاریخ ادبیات فارسی1(پیش از اسلام تا آغاز دره سلجوقیان)

تخصصی

2

 

29

1412187

تاریخ ادبیات فارسی2 (از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)

اتخصصی

2

تاریخ ادبیات1

21

1412159

متون نظم 3 قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان

اصلی

2

متون نظم2

30

1412161

متون نظم3 قسمت سوم: نظامی

اصلی

2

متون نظم2

22

1412160

متون نظم3 قسمت دوم:شاعران حوزه ادبی عراق

اصلی

2

متون نظم2

31

1412162

متون نظم 3 قسمت چهارم: خاقانی

اصلی

2

متون نظم2

23

1412184

مبانی عرفان و تصوف

تخصصی

2

 

32

1413024

اندیشه اسلامی2

عمومی

2

اندیشه 1

24

1412151

کارگاه روزنامه نگاری (اختیاری- مهارتهای ادبی)

اختیاری

2

 

33

1412171

متون نثر3 متون ادبی- تعلیمی با تاکید بر گلستان

اصلی

2

متون نثر2

25

1412170

متون نثر2 متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه

اصلی

2

متون نثر1

34

1410040

ورزش1 ( عمومی)

عمومی

2

تربیت 2

26

1412158

عروض و قافیه

پایه

2

 

35

1412213

ادبیات کودک و نوجوان (اختیاری- فنون ادبی)

اختیاری

2

 

ردیف

کد درس

نیمسال پنجم

نوع

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نیمسال ششم

نوع

واحد

پیشنیاز

36

1412176

عربی5 قسمت پنجم(قواعد و متون)

اصلی

2

عربی4

44

1412177

عربی6 قسمت ششم (قواعد و متون)

اصلی

2

عربی5

37

1412188

تاریخ ادبیات فارسی3 از دوره مغول تا دوره صفویه

نخصصی

2

تاریخ ادبیات2

45

1412189

تاریخ ادبیات فارسی4 (از دوره صفویه تا مشروطه)

تخصصی

2

تاریخ ادبیات3

38

1412163

متون نظم 4 قسمت اول: اشعار سنایی

اصلی

2

متون نظم3

46

1412166

متون نظم4 قسمت چهارم: مثنوی معنوی2

اصلی

2

متون نظم3

39

1412164

متون نظم 4 قسمت دوم: مثنوی های عطار

اصلی

2

متون نظم3

47

1412185

تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی

تخصصی

2

 

40

1412165

متون نظم4 قسمت سوم: مثنوی معنوی1

اصلی

2

متون نظم3

48

1413021

انقلاب اسلامی ایران  

عمومی

2

 

41

1413012

آیین زندگی  

عمومی

2

 

49

1412191

سبک شناسی 2 نثر

تخصصی

2

 

42

1412190

سبک شناسی1- نظم

تخصصی

2

 

50

1412157

بلاغت2 (بدیع و بیان)

پایه

2

بلاغت 1

43

1412156

بلاغت1

پایه

2

 

51

1412206

مقدمات زبانشناسی (اختیاری- فنون ادبی)

اختیاری

2

 

 

1412172

متون نثر4 متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد

اصلی

2

متون نثر3

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد درس

نیمسال هفتم

نوع

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نیمسال هشتم

نوع

واحد

پیشنیاز

53

1410033

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

 

61

1412168

متون نظم(5) قسمت دوم : اشعار حافظ

اصلی

2

متون نظم4

54

1412182

آشنایی با علوم قرانی

اصلی

2

 

62

1413017

تفسیر موضوعی قران

عمومی

2

 

55

1412167

متون نظم(5) قسمت اول: اشعار سعدی

اصلی

2

متون نظم4

63

1412228

متون منتخب نثر ادبی- داستانی (اختیاری متون ادبی)

اختیاری

2

متون نثر2

56

1412180

جریان شناسی شعر معاصر ایران

اصلی

2

 

64

1412169

متون نظم(5) قسمت سوم: صائب و شاعران سبک هندی

اصلی

2

متون نظم4

57

1412181

جریان شناسی نثر معاصر ایران

اصلی

2

 

65

1412194

کارگاه نمایشنامه نویسی(اختیاری- مهارت­های ادبی)

اختیاری

2

 

58

1412183

کلیات نقد ادبی

اصلی

2

 

66

1412205

طنز نویسی (اختیاری مهارت­های ادبی)

اختیاری

2

 

59

1412152

متون نظم غنایی (اختیاری متون ادبی)

اختیاری

2

 

67

1412155

تاریخ زبان فارسی

پایه

2

 

60

1412227

متون منتخب نثر ادبی- عرفانی (اختیاریمتون ادبی)

اختیاری

2

 

68

1412218

نظریه های ادبی (اختیاری - فنون ادبی)

اختیاری

2

 

 

 

 

 

 

 

69

1412173

متون نثر(5) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار  و تفسیر ابوالفتح

اصلی

2

متون نثر4