برنامه ترمیک دوره کارشناسی رشته حسابداری

ترم اول

ترم دوم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

کد درس

واحد

پیشنیاز

 

عمومی

1410031

زبان خارجه حسابداری

3

**

عمومی

1410002

فارسی عمومی

3

**

 

پایه

1423004

حقوق بازرگانی

3

**

عمومی

1413023

اندیشه اسلامی (1)

2

**

 

پایه

1114024

ریاضیات پایه

3

**

پایه

1114017

ریاضیات و کاربرد در مدیریت

3

ریاضیات پایه

 

پایه

1423001

اصول علم اقتصاد (1)

3

**

پایه

1423008

اصول علم اقتصاد (2)

3

اصول علم اقتصاد 1

 

پایه

1423002

مبانی سازمان مدیریت

3

**

پایه

1423057

روانشناسی عمومی

3

**

 

تخصصی

1423005

اصول حسابداری (1)

4

**

تخصصی

1423017

اصول حسابداری (2)

4

اصول حسابداری 1

 

 

 

 

 

 

عمومی

1410010

تربیت بدنی (1)

1

**

 

جمع واحد

19

جمع واحد

19

 

ترم سوم

ترم چهارم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

پایه

1423011

آمار و کاربرد در مدیریت

4

ریاضیات پایه

عمومی

1413022

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

**

 

پایه

1423058

مبانی جامعه شناسی

3

**

تخصصی

1423028

اصول تنظیم و کنترل بودجه

3

مالیه عمومی

 

پایه

1423009

مبانی و کاربرد کامپیوتر

3

**

تخصصی

1423023

حسابداری صنعتی (1)

3

اصول حسابداری 3

 

پایه

1423006

مالیه عمومی و خط مشی مالی

3

اصول علم اقتصاد 2

پایه

1423012

پژوهش عملیاتی (1)

3

ریاضیات و کاربرد  و آمار و کاربرد

 

عمومی

1413024

اندیشه اسلامی (2)

2

اندیشه اسلامی 1

پایه

1423016

روش تحقیق و ماخذ شناسی

3

ریاضیات پایه

 

تخصصی

1423018

اصول حسابداری (3)

4

اصول حسابداری 2

تخصصی

1423019

حسابداری میانه (1)

4

اصول حسابداری 3

 

عمومی

1410040

ورزش 1

1

تربیت بدنی (1)

تخصصی

1423040

حسابداری مالیاتی

2

اصول حسابداری 2 و حقوق بازرگانی

 

جمع واحد

20

جمع واحد

20

 

ترم پنجم

ترم ششم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

تخصصی

1423024

حسابداری صنعتی (2)

3

حسابداری صنعتی1

عمومی

1413017

تفسیر موضوعی قرآن

2

**

 

تخصصی

1423020

حسابداری میانه (2)

4

حسابداری میانه (1)

پایه

1423014

پژوهش عملیاتی (2)

3

پژوهش عملیاتی 1

 

تخصصی

1423031

زبان خارجی (3)

2

زبان خارجه

تخصصی

1423021

حسابداری پیشرفته (1)

3

حسابداری میانه 2

 

تخصصی

1423034

مدیریت مالی (1)

3

حسابداری صنعتی1

تخصصی

1423025

حسابداری صنعتی (3)

3

حسابداری صنعتی2

 

پایه

1423007

پول و ارز بانکداری

3

اصول علم اقتصاد 2

تخصصی

1423027

حسابرسی (2)

3

حسابرسی 1

 

تخصصی

1423026

حسابرسی (1)

3

اصول حسابداری 3

تخصصی

1423052

مدیریت مالی (2)

3

مدیریت مالی (1)

 

عمومی

1413012

آیین زندگی

2

**

تخصصی

1423032

زبان خارجی (4)

2

زبان خارجی (3)

 

جمع واحد

20

جمع واحد

19

 

ترم هفتم

 

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

 

پایه

1423013

توسعه اقتصادی

3

پژوهش عملیاتی 2  اصول علم اقتصاد 2

مجموع واحد ها 136 واحد

 

پایه

1423015

مدیریت تولید

3

آمار و کاربرد آن

 

 

 

 

تخصصی

1423029

حسابداری و حسابرسی دولتی

4

اصول حسابداری 1 و تنظیم بودجه

 

 

تخصصی

1423050

مباحث جاری در حسابداری

2

حسابداری پیشرفته1

 

 

عمومی

1413021

انقلاب اسلامی ایران

2

**

 

 

تخصصی

1423022

حسابداری پیشرفته (2)

3

حسابداری پیشرفته1

 

 

عمومی

1410033

دانش خانواده

2

 

 

 

جمع واحد

20