برنامه ترمیک مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد

ترم اول

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

1411184

روش تحقیق پیشرفته

2

پیش نیاز

------

1411179

زبان تخصصی مدیریت

2

پیش نیاز

-------

1411172

تحلیل آماری

2

اصلی

-------

1411170

تئوری های مدیریت پیشرفته

2

اصلی

-------

1411171

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

2

اصلی

-------

 

 

ترم دوم

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

1411169

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

اصلی

--------

1411173

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

اصلی

---------

1411175

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

اصلی

--------

1411176

حسابداری مدیریت

2

اصلی

---------

1411192

تحقیقات بازاریابی

2

اصلی

--------

1411193

رفتار مصرف کننده

2

اصلی

---------

 

 

ترم سوم

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

1411178

اقتصاد مدیریت

2

اصلی

--------

1411174

بازار شناسی و مسائل بازاریابی

2

اصلی

---------

1411195

سمینار در مسائل بازاریابی

2

اصلی

--------

1411177

تحقیق در عملیات پیشرفته

2

اصلی

---------

1411194

بازار یابی صنعتی

2

اصلی

--------

 

 

ترم چهارم

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

1411197

پایان نامه

4

اصلی

------

 

 

 

 

برنامه ترمیک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ورودی 95 به بعد

ترم 1:

پیش نیاز

نوع درس

واحد

نام درس

کد درس

------

پایه

2

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

1411317

-------

پایه

2

تحلیل آماری

1411318

-------

پایه

2

مدیریت استراتژیک پیشرفته

1411319

-------

اصلی

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

1411323

-------

پایه

2

اخلاق و احکام کسب و کار

1411321

 

ترم 2 :

پیش نیاز

نوع درس

واحد

نام درس

کد درس

--------

اصلی

2

کاربرد تئوری تصمیم گیری

1411322

---------

پایه

2

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

1411320

--------

اصلی

2

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

1411324

---------

اصلی

2

مدیریت رفتار مصرف کننده

1411325

--------

اصلی

2

مدیریت تبلیغات و برند

1411326

 

ترم 3 :

پیش نیاز

نوع درس

واحد

نام درس

کد درس

--------

تخصصی

2

مدیریت استراتژیک بازاریابی

1411327

---------

تخصصی

2

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

1411328

--------

تخصصی

2

بازاریابی صنعتی و خدمات

1411329

---------

تخصصی

2

اصول مذاکرات،مکاتبات   و قراردادهای تجاری

1411330

 

ترم 4:

پیش نیاز

نوع درس

واحد

نام درس

کد درس

------

اصلی

4

پایان نامه

1411197