برنامه ترمیک کارشناسی مدیریت بازرگانی 94 به بعد

ترم دوم

ترم اول

پیش نیاز

دسته بندی

واحد

نام درس

کد درس

پیش نیاز

دسته بندی

واحد

نام درس

کد درس

ریاضیات پایه

پایه

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

1114017

---------

پایه

3

ریاضیات پایه

1114024

ریاضیات پایه

پایه

3

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

1411200

---------

پایه

2

روانشناسی سازمانی

1411234

 

پایه

3

اصول حسابداری 1

1411028

----------

پایه

3

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

1411228

ریاضیات پایه

پایه

3

اقتصاد خرد

1411037

-----------

پایه

3

احکام کسب و کار

1411230

-----------

پایه

3

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

1411229

---------

اصلی

3

مبانی سازمان و مدیریت

1411039

---------

عمومی

3

زبان خارجه مدیریت

1411009

-----------

عمومی

3

فارسی

1410002

--------

عمومی

2

تاریخ تحلیل صدر اسلام

1413022

-----------

عمومی

2

انقلاب اسلامی

1413021

 

 

20

 

جمع

 

 

19

 

جمع

ترم چهارم

ترم سوم

پیش نیاز

دسته بندی

واحد

نام درس

کد درس

پیش نیاز

دسته بندی

واحد

نام درس

کد درس

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

اصلی

3

تحقیق در عملیات 1

1411018

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

پایه

3

روش تحقیق در مدیریت

1411126

اصول حسابداری 2

اصلی

3

حسابداری صنعتی 1

1411023

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

پایه

3

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت2

1411227

مدیریت رفتار سازمانی

اصلی

3

مدیریت منابع انسانی

1411016

اصول حسابداری 1

پایه

3

اصول حسابداری 2

1411030

مبانی سازمان و مدیریت و اقتصاد کلان

اصلی

3

بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)

1411238

مبانی سازمان و مدیریت

اصلی

3

مدیریت رفتار سازمانی

1411038

اقتصاد خرد  و  اقتصاد کلان

اصلی

3

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

1411240

اقتصاد خرد

پایه

3

اقتصاد کلان

1411026

اقتصاد کلان

تخصصی

2

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

1411287

زبان عمومی

تخصصی

2

زبان تخصصی 1

1411249

----------

عمومی

2

تفسیر موضوعی قرآن

1413017

----------

عمومی

2

آئین زندگی

1413012

-----------

عمومی

1

تربیت بدنی 1

1410010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

جمع

 

 

19

 

جمع

                     

 

ترم پنجم

ترم ششم

کد درس

نام درس

واحد

دسته بندی

پیش نیاز

کد درس

نام درس

واحد

دسته بندی

پیش نیاز

1411047

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

3

اصلی

مبانی سازمان و مدیریت

1411074

مدیریت مالی 2

3

تخصصی

مدیریت مالی (1) از منظر اسلام

1411236

مدیریت مالی (1) از منظر اسلام

3

اصلی

اصول حسابداری2 و اقتصاد کلان

1411286

سازمانهای پولی و مالی اسلامی وبین المللی

3

تخصصی

اقتصاد کلان

1411058

بازرگانی بین المللی

3

تخصصی

اقتصاد کلان

1411070

سیستم های خرید و انبارداری

3

تخصصی

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

 

زبان تخصصی 2

2

تخصصی

زبان تخصصی 1

1411113

حقوق بازرگانی بین المللی

3

اختیاری

حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی)

1411019

تحقیق در عملیات 2

3

اصلی

تحقیق در عملیات 1

1411042

بازاریابی بین المللی

3

تخصصی

بازرگانی بین المللی

1411285

حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی)

3

تخصصی

بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)

1411045

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

3

تخصصی

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

1413023

اندیشه اسلامی 1

2

عمومی

----------

1413024

اندیشه اسلامی2

2

عمومی

 

1410040

ورزش 1

1

عمومی

---------

 

 

 

 

 

جمع

 

20

 

 

جمع

 

20

 

 

ترم هفتم

 

 

تعداد کل واحد: 138 واحد

کد درس

نام درس

واحد

دسته بندی

پیش نیاز

1411072

مدیریت استراتژیک

3

تخصصی

زمان ارائه سال چهارم

1411288

تجارت الکترونیک

3

تخصصی

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

1411291

سمینار در مسائل بازاریابی و بازار یابی اسلامی

2

اختیاری

بازاریابی بین المللی

1411237

آموزش های مهارت های حرفه ای

2

اصلی

مبانی سازمان و مدیریت 

مدیریت رفتار سازمانی

1411077

حسابرسی 1

3

تخصصی

اصول حسابداری 2

1411245

 

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

 

2

 

اصلی

------------

1411244

آشنایی با قوانین کسب و کار

 

3

اصلی

----------

141033

دانش خانواده

2

عمومی

 

جمع

 

 

20

 

 

 

 

برنامه ترمیک رشته مدیریت بازرگانی دوره کارشناسی ورودی 94 به بعد

ترم اول

ترم دوم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

کد درس

واحد

پیشنیاز

پایه

1114024

ریاضیات پایه

3

**

پایه

1114017

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضیات پایه

پایه

1411234

روانشناسی سازمانی

2

**

پایه

1411200

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

3

ریاضیات پایه

پایه

1411228

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

3

**

پایه

1411028

اصول حسابداری 1

3

 

پایه

1411230

احکام کسب و کار

3

**

پایه

1411037

اقتصاد خرد

3

ریاضیات پایه

اصلی

1411039

مبانی سازمان و مدیریت

3

**

پایه

1411229

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

3

-----------

عمومی

1410002

فارسی

3

**

عمومی

1410009

زبان خارجه مدیریت

3

---------

عمومی

1413021

انقلاب اسلامی

2

**

عمومی

1413022

تاریخ تحلیل صدر اسلام

2

--------

جمع واحد

19

جمع واحد

20

ترم سوم

ترم چهارم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

پایه

1411126

روش تحقیق در مدیریت

3

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

اصلی

1411018

تحقیق در عملیات 1

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

پایه

1411227

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت2

3

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

اصلی

1411023

حسابداری صنعتی 1

3

اصول حسابداری 2

پایه

1411030

اصول حسابداری 2

3

اصول حسابداری 1

اصلی

1411016

مدیریت منابع انسانی

3

مدیریت رفتار سازمانی

اصلی

1411038

مدیریت رفتار سازمانی

3

مبانی سازمان و مدیریت

اصلی

1411238

بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)

3

مبانی سازمان و مدیریت و اقتصاد کلان

پایه

1411026

اقتصاد کلان

3

اقتصاد خرد

اصلی

1411240

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

3

اقتصاد خرد  و  اقتصاد کلان

تخصصی

1411249

زبان تخصصی 1

2

زبان عمومی

تخصصی

1411287

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

2

اقتصاد کلان

عمومی

1413012

آئین زندگی

2

----------

عمومی

1413017

تفسیر موضوعی قرآن

2

----------

 

 

 

 

 

عمومی

1410010

تربیت بدنی 1

1

-----------

جمع واحد

20

جمع واحد

20

ترم پنجم

ترم ششم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

اصلی

1411047

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

3

مبانی سازمان و مدیریت

تخصصی

1411074

مدیریت مالی 2

3

مدیریت مالی (1)

اصلی

1411236

مدیریت مالی (1) از منظر اسلام

3

اصول حسابداری2 و اقتصاد کلان

تخصصی

1411286

سازمانهای پولی و مالی اسلامی وبین المللی

3

اقتصاد کلان

تخصصی

1411058

بازرگانی بین المللی

3

اقتصاد کلان

تخصصی

1411070

سیستم های خرید و انبارداری

3

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تخصصی

 

زبان تخصصی 2

2

زبان تخصصی 1

اختیاری

1411113

حقوق بازرگانی بین المللی

3

حقوق بازرگانی

اصلی

1411019

تحقیق در عملیات 2

3

تحقیق در عملیات 1

تخصصی

1411042

بازاریابی بین المللی

3

بازرگانی بین المللی

تخصصی

1411285

حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی)

3

بازاریابی و مدیریت بازار

تخصصی

1411045

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

3

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

عمومی

1413023

اندیشه اسلامی 1

2

----------

عمومی

1413024

اندیشه اسلامی2

2

 

عمومی

1410040

ورزش 1

1

---------

 

 

 

 

 

جمع واحد

20

جمع واحد

19

ترم هفتم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

دروس عمومی

دروس پایه

دروس اصلی

دروس تخصصی

دروس اختیاری

تخصصی

1411072

مدیریت استراتژیک

3

زمان ارائه سال چهارم

تخصصی

1411288

تجارت الکترونیک

3

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

بازاریابی بین المللی

22واحد

38 واحد

34 واحد

36 واحد

8 واحد

مجموع واحد ها: 138 واحد

اختیاری

1411291

سمینار در مسائل بازاریابی و بازار یابی اسلامی

2

مبانی سازمان و مدیریت 

مدیریت رفتار سازمانی

 

اصلی

1411237

آموزش های مهارت های حرفه ای

2

-------------

 

اصلی

1411245

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

2

اصول حسابداری 2

 

تخصصی

1411077

حسابرسی 1

3

 

 

عمومی

141033

دانش خانواده

2

----------

 

اصلی

1411244

آشنایی با قوانین کسب و کار

3

 

 

جمع واحد

20