برنامه ترمیک دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

ورودی مهر 1392

ترم یک

ردیف

نام درس

شماره درس

نوع

تعداد واحد

1

زبان تخصصی پیش نیاز

1411261

پیش نیاز

2

2

روش تحقیق پیشرفته

1411206

پیش نیاز

2

3

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

1411257

اصلی

2

4

تئوریهای مدیریت پیشرفته

1411252

اصلی

2

5

مدیریت استراتژیک پیشرفته

1411255

اصلی

2

جمع

10

 

 

ترم دو

ردیف

نام درس

شماره درس

نوع

تعداد واحد

1

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

1411253

اصلی

2

2

تحلیل آماری

1411254

اصلی

2

3

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

1411251

اصلی

2

4

فرایند خط مشی گذاری

1411258

اصلی

2

5

تحقیق در عملیات پیشرفته

1411259

اصلی

2

6

نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

1411256

اصلی

2

جمع

10

 

 

ترم سه

ردیف

نام درس

شماره درس

نوع

تعداد واحد

1

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

1411260

اصلی

2

2

نظریه های سیستمی

1411275

گرایش

3

3

سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک

1411276

گرایش

3

4

کاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان

1411277

گرایش

2

جمع

12

 

 

ترم چهار

ردیف

نام درس

شماره درس

نوع

تعداد واحد

1

پایان نامه

1411278

اصلی

4

 

 

 

4