برنامه ترمیک دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی  1391

ترم یک

ردیف

نام درس

شماره درس

نوع

واحد

1

زبان تخصصی پیش نیاز

1411136

پیش نیاز

2

2

اصول مدیریت و تئوریها  سازمان

1411167

پیش نیاز

3

3

روش تحقیق پیشرفته

1411138

پیش نیاز

2

4

مديريت تکنولوژی و نوآوری

1411146

اصلی

2

5

مديريت مالی و اقتصاد مديريت

1411139

اصلی

2

جمع

12

 

ترم دو

ردیف

نام درس

شماره درس

نوع

واحد

1

مجموعه ب: مديريت توليد و عمليات:

- مديريت توليد و عمليات پيشرفته*

 

1411165

گرایش

3

2

تحليل­رفتاری­ومديريت­منابع­انسانی(با­کارگاه­آموزشی)-

1411134

اصلی

2

3

مديريت طرحهای توسعه

1411133

اصلی

2

4

سيستم های اطلاعات مديريت (با کارگاه آموزشی)

1411149

اصلی

2

5

بازاريابی

1411135

اصلی

2

جمع

11

 

ترم سه

ردیف

نام درس

شماره درس

نوع

واحد

1

حسابداری مديريت

1411150

اصلی

2

2

مديريت سازمانهای پيچيده ديدگاه استراتژيک (با کارگاه آموزشی)

1411145

اصلی

2

3

بازرگانی بين المللی

1411163

اصلی

2

4

مسايل جاری مديريت اجرائی واحدهای توليدی، خدماتی و طرحهای عمرانی (سمپوزيوم)

1411164

اصلی

2

5

مهارتهای عمومی مديريت (کارگاه آموزشی)

1411148

اصلی

2

6

- پژوهش عمليات پيشرفته*

1411166

گرایش

2

جمع

12

 

ترم چهار

ردیف

نام درس

 

نوع

تعدادواحد

1

پایان نامه

1411168

اصلی

4

 

 

 

 

4