همزمان با شروع به کار دانشگاه هرمزگان در مهر ماه 1371، گروه ریاضی دانشگاه نیز با جذب دانشجو در رشته دبیری ریاضی (مقطع کارشناسی)شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز نمود. در سال ........ گروه ریاضی اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته ریاضی کاربردی نیز نمود و از سال 1389 پس از تغییر سرفصل ها و عنوان رشته ریاضی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویان رشته ریاضی در مقطع کارشناسی تحت عنوان "ریاضیات و کاربردها" جذب و فارغ التحصیل می شوند. از سال 1386 گروه ریاضی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1391 در مقطع دکتری نموده است. در حال حاضر دانشجویان در مقطع کارشناسی در رشته ریاضیات و کاربردها، در مقطع کارشناسی ارشد درگرایش های جبر، آنالیز، هندسه، توپولوژی و سیستم های دینامیکی و همچنین در مقطع دکتری در گرایش های جبر، آنالیز، هندسه و توپولوژی در گروه ریاضی دانشگاه مشغول تحصیل می باشند.