نمرات پایان ترم درس معادلات

 

نام استاد گروه درس فایل نمرات تاریخ و ساعت بازدید برگه امتحان
دکتر حاجی زمانی گروه 1 نمرات 94/10/29 ساعت 10
دکتر حاجی زمانی گروه 5 نمرات 94/10/29 ساعت 10
دکتر فتحی   نمرات 94/10/29 ساعت 8
دکتر احمدی گروه 2 نمرات 94/10/29 ساعت 10-8ساختمان فارابی