در حال حاضر دو برنامه آموزشی برای دوره کارشناسی شیمی وجود دارد. دانشجویان ورودی 94 به بعد طبق برنامه درسی بازنگری شده سال 1394 عمل خواهند کرد.

 

دانشجویان ما قبل از ورودی 94 طبق برنامه درسی کارشناسی شیمی 1373 برنامه ریزی می کنند.

 

 

 

هر دو برنامه آموزشی در وبسایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موجود است.

 

http://www.msrt.ir/fa/prog/ApprovedCourses/Forms/AllItems.aspx

   دانلود : برنامه درسی بازنگری شده کارشناسی شیمی 1394.pdf           حجم فایل 11984 KB
   دانلود : برنامه_درسی_کارشناسی_شیمی_1373.pdf           حجم فایل 2405 KB