نمرات پایان ترم درس ریاضی 2

 

نام استاد گروه درس فایل نمرات تاریخ بازدید برگه امتحانی
دکتر هاوشکی   نمرات 94/10/28 ساعت 8 صبح
آقای غلامی   نمرات 94/10/28 ساعت 8:30
خانم افشار   نمرات 94/10/28 ساعت 12-11